ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEZE WEBSITE WORDT BEHEERD DOOR TANGHE PHARMA BV

ONZE GEGEVENS

Tanghe Pharma BV
Adres: Vollezelestraat 25 — 1755 Gooik
Tel: +32 479 21 78 76
E-mail: info@t-labo.eu
Website: www.t-labo.eu
BTW nummer: BE 0848.766.826

1. DEFINITIES

1.1. “Verkoper”: de webshop die schoonheidsproducten en sanitaire producten verkoopt, vertegenwoordigd door Tanghe Pharma BV.
1.2. “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de Verkoper.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

3.1. Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2. De overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant een bestelling plaatst via de website van de Verkoper en deze bestelling wordt bevestigd door de Verkoper.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
4.2. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
4.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

5. LEVERING

5.1. De Verkoper zal zich inspannen om bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren na ontvangst van de betaling.
5.2. De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd.
5.3. Vertragingen in de levering geven de Klant geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

6. RETOURNEREN EN GARANTIE

6.1. De Klant heeft het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren zonder opgave van redenen, mits de producten in originele staat verkeren.
6.2. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.
6.3. De Verkoper staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten en biedt de wettelijke garantie zoals van toepassing is.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten.
7.2. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de betreffende bestelling.

8. PRIVACY

8.1. De Verkoper verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

9. OVERMACHT

9.1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid buiten de wil en controle van de Verkoper die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
10.2. Geschillen tussen de Verkoper en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verkoper is gevestigd, tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders voorschrijven.

Door een bestelling te plaatsen bij de Verkoper, verklaart de Klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Laatste update: 16/04/2024

T—LABO | NATURAL COSMETICS